Endomines förlust ökar

0
15

Ebitda uppgick till -33,7 miljoner kronor (0,6) och resultatet per aktie blev −0,84 kronor (-0,54)

Det totala kassaflödet uppgick till 42,9 miljoner kronor (43,9).

Endomines meddelade den 9 augusti att den tidigare produktionsprognosen på 5.000-8.000 uns guld i koncentrat för 2019 inte kommer att uppnås. Detta beror på reparationerna av de skador vid Fridaysandmagasinet som uppkom under vinter- och tövädret 2019, och som har försenat produktionsfasen längre än förväntat. 

Produktionsupptrappningen av Friday anrikningsverket är nu i gång. När anrikningsverket är i drift och produktionsupptrappningen har slutförts kommer Endomines att kommunicera en uppdaterad produktionsprognos.

”Under det tredje kvartalet kunde vi påbörja produktionsupptrappningen för brytnings- och anrikningsverksamheten, och arbetet är nu i full gång. Produktionsupptrappningen av gruvan har förlöpt planenligt och de prognostiserade produktionsvolymerna förväntas nås vid årsskiftet. Dessvärre har vi haft vissa problem vid idrifttagandet av anrikningsverket och vi har därför inte kunnat starta produktionen av guldkoncentrat under tredje kvartalet som tidigare planerat. Arbetet fortsätter och idrifttagning av anrikningsverket kommer att ske under fjärde kvartalet”, skriver finanschefen Marcus Ahlström i rapporten.

Comments are closed.